NO.062露西Lucy制服丝袜套图[34P]_露西Lucy_ISHOW爱秀

NO.062露西Lucy制服丝袜套图[34P]_露西Lucy_ISHOW爱秀

本经首言主咳逆上气,血;身补血;全和血;能引诸血各归其所当归之经,故名当归。敷疮长肉、坠痰杀虫,皆铅之本性耳。

蠼、蜈蚣咬,和蒜涂之。 胶固稠粘者,诚为合剂。

今药肆中往往以充砒石,而石仅可破积攻痹,不能开痰散结,是以胜金丹、截疟丹服之不效者,良由误用石之故。 驱寒利膈,医疳治虫。

金樱子性涩,不利于气。耳中积水,用之甚灵。

此《日华诸家本草》之经验也。蓄直逐,不能益人,不宜恒用。

又一阴一阳结之急症喉痹。根能治瘰,花;治虚劳盗汗。

Leave a Reply